ทช. หารือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 เพื่อการพัฒนา
  • 7 พ.ค. 2565
  • 668

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สรุปผลการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และสรุปผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 ระเบียบวิธีในการประเมิน (เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปี 2016 กับปี 2022) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (ฉบับร่าง) และกำหนดการและรายละเอียดการประชุม The UN Ocean Conference 2022 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส และการจัดทำคำมั่นโดยสมัครใจ และร่างปฏิญญาทางการเมือง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม