ทช. หารือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 เพื่อการพัฒนา
  • 7 พ.ค. 2565
  • 797

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สรุปผลการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และสรุปผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 ระเบียบวิธีในการประเมิน (เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปี 2016 กับปี 2022) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (ฉบับร่าง) และกำหนดการและรายละเอียดการประชุม The UN Ocean Conference 2022 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส และการจัดทำคำมั่นโดยสมัครใจ และร่างปฏิญญาทางการเมือง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง