ส่งเสริมความรู้การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ชุมชนชายฝั่งแกลง
  • 8 พ.ค. 2565
  • 843

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับ สำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) และชุมชนในพื้นที่ 30 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องระบบติดตามชายฝั่งร่วมกับชุมชนชายฝั่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมี ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง เป็นหัวหน้าโครงการ มีกิจกรรมนำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับพลวัตรของชายฝั่ง (coastal dynamic) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของประเทศไทย ระบบการติดตามชายฝั่ง และการตรวจวัดชายฝั่งด้วยเครื่องมือไม้ระดับอย่างง่าย นอกจากนี้ ได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งผู้แทนชุมชนชายฝั่ง เสนอให้หน่วยงานภาครัฐควรมีการบูรณาการในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างจริงจัง และควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งให้กับชุมชนชายฝั่ง รวมไปถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำฐานข้อมูลที่ได้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งจากชุมชนไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง