ร่วมคิด ร่วมทำวางซั้งกอ บ้านปลา เพื่อนักตกปลาสงขลา
  • 9 พ.ค. 2565
  • 26

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชุมชนชายฝั่ง และประชาชน 300 คน จัดงาน “ร่วมคิด ร่วมทำ” วางซั้งกอ บ้านปลา เพื่อนักตกปลา จ.สงขลา ครั้งที่ 3 ในงานมีกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ การปล่อยขบวนเรือวางซั้ง ณ ชายทะเล ลานวัฒนธรรม เทศบาลนครสงขลา แยกวชิรา-ทหารเรือ อ.เมือง จ.สงขลา และซากเรือเวียดนาม บริเวณทะเลเกาะหนู เกาะแมว อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน สำหรับโครงการนี้ เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สงขลา และชมรมตกปลาหัวเขื่อน ได้ดำเนินการขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกติกาชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อตกลงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมทำให้ระบบนิเวศทางทะเลสมบูรณ์มากขึ้น และแก้ปัญหาความขัดแย้ง และสร้างพื้นที่ให้แต่ละฝ่าย ได้มีพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม โดยกลุ่มนักตกปลา มีความต้องการในการวางซั้งกอ บ้านปลา ปะการังเทียม สำหรับเป็นพื้นที่ให้นักตกปลาโดยเฉพาะ และจะไม่ไปใช้พื้นที่ซั้งกอของชุมชนประมง ซึ่งประสบความสำเร็จและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักตกปลา ชุมชนประมงหัวเขา ชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่เก้าเส้ง เขารูปช้าง และสมาคมพื้นบ้านสิงหนคร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง