กรม ทช. ระดมผู้เชี่ยวชาญหารือแนวทางอนุรักษ์โลมาอิรวดี 14 ตัว ในทะเลสาบสงขลา
  • 10 พ.ค. 2565
  • 24

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาวิกฤติโลมาอิรวดี 14 ตัว สุดท้ายในทะเลสาบสงขลา เพื่อการอนุรักษ์โลมาอิรวดีอย่างยั่งยืน ตามข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีผู้บริหาร กรม ทช. รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้บริหารสถาบันวิจัย ทช. ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทสจ.พัทลุง ทสจ.สงขลา ประมงจังหวัดพัทลุง ประมงจังหวัดสงขลา รวมถึงผู้แทนจากกรมอุทยานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ที่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งที่ผ่านมากรม ทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา โดยกรม ทช. จะเร่งลดภัยคุกคามโลมาอิรวดี และแหล่งที่อยู่อาศัยควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประชากร รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ อีกทั้งเสริมสร้างมีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล รักษาโลมาอิรวดีให้มีความยั่งยืนสืบไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง