เสริมสร้างความรู้ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเพื่อสมดุลที่ดี
  • 10 พ.ค. 2565
  • 22

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) นำ กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ 35 คน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใน จ.กระบี่ ณ บ้านหาดยาว ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง สถานภาพทรัพยากรชายฝั่ง ตลอดจนสถานการณ์และมาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้กับชุมชนชายฝั่ง ท้องที่ จ.กระบี่ จากนั้นช่วยกันจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง