อยากเก็บน้อยลง ต้องช่วยกันจัดการขยะก่อนออกทะเลที่ดี
  • 10 พ.ค. 2565
  • 833

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.04 ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศทางเรือ บริเวณคลองสุนัขหอน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้ขยะ 1,865 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขยะอินทรีย์ กล่องโฟม ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่น ๆ และกระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง