สรุปสถานการณ์ทะเลและชายฝั่ง บางขุนเทียน กทม.
  • 10 พ.ค. 2565
  • 34

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 และการทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ (โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ทช. กรุงเทพมหานคร และประธานกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่รวม 29 คน ซึ่งที่ประชุมได้เสนอข้อมูลประเด็นปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขรวม 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย (1) สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งบางขุนเทียน และโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของกรุงเทพมหานคร (2) ปัญหาขยะทะเล และการร่วมมือจัดการขยะของชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (3) การพบเต่าทะเลพลัดหลงเข้าไปในแหล่งน้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และ (4) ปัญหาน้ำเสียพบในบางพื้นที่ ทั้งนี้ กรม ทช. จะรวบรวมข้อมูลนำมาจัดทำร่างรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 และนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กทม. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ทช. กรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง