แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการกัดเซาะบ้านบางปิด ตราด
  • 11 พ.ค. 2565
  • 25

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับนายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.จันทบุรี และผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่บ้านบางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งได้ยื่นกระทู้มายัง กรม ทช. ทั้งนี้ จากการพูดคุยที่ประชุมรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของ ทช.ที่ยึดตาม มติ ครม.เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนบริเวณที่มีปัญหาจะใช้รูปแบบการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยทางท้องถิ่นจะเสนอรายละเอียด เพื่อนำเข้าที่ประชุม คกก.จังหวัด พิจารณาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง