ชาวสมุทรสงคราม รวมใจปลูกป่าชายเลนคลองโคน
  • 11 พ.ค. 2565
  • 87

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.สมุทรสงคราม) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.สมุทรสงคราม)  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดคลองโคน อบต.แควอ้อม ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตำบลคลองโคน ปลูกป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเล ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เนื้อที่ 2 ไร่ ใช้กล้าไม้โกงกางใบใหญ่ 1,420 ต้น โดยมี พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.กอ.รมน.สมุทรสงคราม เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง