ทช. ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ป่าชายเลนมีค่าต่อชีวิต สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤตโลกร้อน
  • 11 พ.ค. 2565
  • 24

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. จัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย อธิบดีโสภณ ทองดี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) และนางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงาน IUCN องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ชุมชนชายฝั่ง นักเรียน และประชาชนใน จ.จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่เครือข่ายชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 10 ชุมชน พร้อมทั้งการรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่าชายเลน สำหรับการจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรกในวันนี้ เมื่อปี 2534 ตลอดจนเป็นวันที่ทุกคนต่างร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน และร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปฏิบัติการในปีต่อไป นอกจากนี้ กรม ทช. ได้ตั้งเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน 300,000 ไร่ ภายใน 10 ปี และภายใต้การดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดยในปี 2565 ได้เตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการรวม 44,281.13 ไร่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายที่ กรม ทช. ได้ตั้งไว้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วมและดำเนินงานตามที่ผ่านมา ในการนี้ กรม ทช. จะมุ่งมั่นและตั้งใจอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนร่วมกับพี่น้องประชาชนเช่นนี้ตลอดไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง