คืบหน้าติดตั้งเครื่องดักขยะ Interceptor ปากน้ำเจ้าพระยา
  • 12 พ.ค. 2565
  • 756

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการติดตั้งเครื่องดักขยะปากแม่น้ำ (Interceptor) บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตามความร่วมมือระหว่าง กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. ร่วมกับองค์กร The Ocean Cleanup โดยมี Mr.Bart Bruggeman ผู้จัดการโครงการฯ ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรม ทช. สำหรับนวัตกรรมเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor) จะมาช่วยลดปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล โดยมีประสิทธิภาพในการเก็บขยะได้วันละ 50,000-100,000 ชิ้น ปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็น 1 ใน 15 ลำของโลก ที่จะมาปฏิบัติการในแม่น้ำเจ้าพระยา ของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับสาธารณชนในการลดการทิ้งขยะลงแม่น้ำ ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน นอกจากนี้ กรม ทช. เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านจัดการขยะ อย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง