สำรวจระบบหาด แหลมผักเบี้ย-หัวหิน-สวนสน-เขาเต่า
  • 12 พ.ค. 2565
  • 790

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจระบบหาดแหลมผักเบี้ย-หัวหิน (T4A066) ระบบหาดหาดสวนสน-เขาเต่า (T4B068) ระบบหาดหาดทรายน้อย (T4C069) จ.เพชรบุรี ต่อเนื่อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์พืชชายหาดที่มีความเหมาะสมต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาด โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติ ในการยึดเกาะเม็ดทราย การทนต่อสภาพแวดล้อม การกระจายตัวบริเวณชายหาด การทนต่อแรงลมทะเล การทนต่อความเค็มของน้ำทะเล ผลการสำรวจพบพืชชายหาดที่กระจายตัวตั้งแต่แนวชายฝั่งลึกเข้าไป 50 เมตร ได้แก่ ผักบุ้งทะเล ผักเบี้ยทะเล ไมยราพยักษ์ หญ้าลอยลม คนทีสอทะเล ถั่วผีทะเล หญ้าไม่ทราบชนิด เป็นต้น ส่วนพืชชายหาดที่คาดว่ามีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาด พบ 4 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้งทะเล (Lpomoea pes-caprae) หญ้าลอยลม (Spinifex littoreus) ถั่วผีทะเล (Vigna marina) และผักเบี้ยทะเล (Sesuvium portulacastrum)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง