ยกระดับการเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนชายฝั่ง
  • 12 พ.ค. 2565
  • 811

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก จัดอบรมและศึกษาดูงาน “การเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนชายฝั่ง” ตามโครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue Economy จ.ตราด ให้แก่ หน่วยงานราชการ สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตราด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัย และเครือข่ายภาคประชาชนที่ดำเนินงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 50 คน ณ โรงแรมตราดซิตี้ และวิสาหกิจกลุ่มฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม จ.ตราด โดยมี นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านมาตรฐานการทำประมงอย่างยั่งยืน มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชาวประมงพื้นบ้าน และแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการวางแผนการตลาด นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การบริหารจัดการวิสาหกิจ โดยสามารถนำความรู้จากการอบรมและศึกษาดูงานไปเป็นแนวทางในการ เพิ่มมูลค่าของสินค้า และรายได้ของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับการรักษาฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน ภายใต้กรอบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง