ชาวคลองขนาน ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
  • 13 พ.ค. 2565
  • 720

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อบต.คลองขนาน ชุมชนบ้านท่ายาง ม.9 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน และเกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกป่าชายเลน 999 กล้า เนื้อที่ 1 ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว) 9,500 ตัว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง