รองประวิตร ปลื้ม! ทรัพยากรทะเล ป่าชายเลน สมบูรณ์ขึ้น ประชาชนช่วยดูแล กำชับ วราวุธ เน้นความร่วมมือยั่งยืน
  • 13 พ.ค. 2565
  • 764

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในการนี้ได้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก กรม ทช. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. ทั้งนี้ ที่ประชุม พล.อ.ประวิตร เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดตราด สตูล และภูเก็ต ให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ เพื่อรักษาพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ รวมถึงกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 7 พื้นที่ ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา กระบี่ และตรัง ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่ต้องประกาศบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ทั้งนี้ รัฐบาลและคณะกรรมการฯ ยังคงต้องเร่งรัดอีกหลายเรื่องเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืน พร้อมได้กำชับกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ขอให้คุมเข้มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการป้องกันชายฝั่งที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและลดปริมาณขยะทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง