กรม ทช. ประชุมเตรียมจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2565
  • 13 พ.ค. 2565
  • 776

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จาก กรม ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. มีวาระการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก โดยจะจัดขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยในปีนี้ Theme งานวันทะเลโลก คือ Revitalization : Collective Action for the Ocean หรือ รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร และมอบให้สำนักงาน ทช. ในพื้นที่จัดกิจกรรมวันทะเลโลก เพื่อให้การดำเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นที่รู้จักและเข้าใจกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เห็นถึงความสำคัญของทะเล พร้อมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการหรือดำเนินงานในด้านต่างๆ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง