ชวนปลูกป่าชายเลนบ้านตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี
  • 13 พ.ค. 2565
  • 812

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ อบต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ โรงเรียนวัดนิกรประสาท โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ต.ตะเคียนทอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดยปลูกกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ 200 กล้า เนื้อที่ 3 ไร่ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อนุรักษ์วิถีชุมชนชายเล ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง