เฝ้าระวังผลกระทบอุณหภูมิน้ำทะเล พบปะการังซีดที่สงขลา
  • 13 พ.ค. 2565
  • 762

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา โดยการเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลระยะยาวด้วย data temperature logger ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2565 พบว่า มีค่าอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 31.54 °C ซึ่งจากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตาโดยวิธีการดำน้ำลึก เบื้องต้นยังไม่พบปะการังเกิดการฟอกขาวจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น พบเพียงแนวปะการังโขด (Porites lutea) บริเวณเกาะแมว เริ่มมีลักษณะสีซีด ประมาณร้อยละ 5 ของปะการังมีชีวิต ที่ระดับความลึก ประมาณ 1.0-1.5 เมตร (ช่วงน้ำลงต่ำสุด) ทั้งนี้ กรม ทช. จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ พื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่างและตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
13 มีนาคม 2566
ดูเพิ่มเติม