ร่วมเขตห้ามล่าฯ เซฟ โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
  • 14 พ.ค. 2565
  • 27

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. ร่วมกับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง พัทลุง-สงขลา และศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ศึกษาวิธีสำรวจการแพร่กระจายของโลมาอิรวดี ด้วยเครื่องบันทึกเสียงใต้น้ำ (Hydrophone) ตลอดจนศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาบสงขลาตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของโลมาอิรวดี รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโลมาอิรวดี ตลอดจนการทำการประมงในพื้นที่คุ้มครองโลมา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีให้อยู่คู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง