สำรวจการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง หาดทับสะแก
  • 14 พ.ค. 2565
  • 743

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง บริเวณหาดห้วยยาง ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดหาดทับสะแก (T5D088) สำรวจรังวัดการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่งด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ผลการสำรวจครั้งนี้วางแผนสำรวจการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่งบริเวณหาดวนกรและหาดห้วยยาง 44 แนว พบว่าชายหาดบริเวณดังกล่าวมีหน้าหาดกว้าง โดยมีความลาดชันชายหาดต่ำกว่าหาดวนกร และไม่พบร่องรอยการกัดเซาะบริเวณชายหาด ทั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง (Beach Profile) ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง