หาพืชที่เหมาะสมในการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาดกุยบุรี
  • 14 พ.ค. 2565
  • 42

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจระบบหาดกุยบุรี (T5B083) ระบบคลองวาฬ-วังด้วน (T5D086) ระบบหาดหาดทับสะแก (T5A079) เพื่อสำรวจชนิดพันธุ์พืชชายหาดที่มีความเหมาะสมต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาด โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติในการยึดเกาะเม็ดทราย การทนต่อสภาพแวดล้อม การกระจายตัวบริเวณชายหาด การทนต่อแรงลมทะเล การทนต่อความเค็มของน้ำทะเล ผลการสำรวจพบพืชชายหาดที่กระจายตัวตั้งแต่แนวชายฝั่งลึกเข้าไป 50 เมตร ได้แก่ ผักบุ้งทะเล ผักเบี้ยทะเล ไมยราพยักษ์ หญ้าลอยลม คนทีสอทะเล ถั่วคล้า น้ำนมราชสีห์ หญ้าไม่ทราบชนิด เป็นต้น ส่วนพืชชายหาดที่คาดว่ามีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาด มี 4 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้งทะเล (Lpomoea pes-caprae) หญ้าลอยลม (Spinifex littoreus) ผักเบี้ยทะเล (Sesuvium portulacastrum) และคนทีสอทะเล(Vitex rotundifolia) ทั้งนี้ จะได้ข้อสรุปชนิดพืชที่เหมาะสมในการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง