รองอธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในทะเลระนอง
  • 14 พ.ค. 2565
  • 763

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วย สำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (ละอุ่นระนอง) ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง โดยได้ประชุมชี้แจงโครงการติดตามความพร้อมพื้นที่เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนและพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โครงการ คทช. และตรวจเยี่ยมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนโครงการป่าในเมืองจังหวัดระนอง "สวนรุกขชาติป่าชายเลนคลองละอุ่น มหัศจรรย์ตะบูนดำ 300 ปี" ซึ่งมีความหลากหลายด้านพันธุ์ไม้และพันธ์ุสัตว์นานาชนิด รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองอีกด้วย ทั้งนี้ รองอธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้ดำเนินงานตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน และยังคงมุ่งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อความสุขของคนไทย ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง