สำรวจความหลากหลายในแหล่งหญ้าทะเลเกาะท่าไร่ ขนอม
  • 15 พ.ค. 2565
  • 40

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะท่าไร่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล พบหญ้าทะเล 5 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล ซึ่งเป็นชนิดเด่น รองลงมาเป็นหญ้าชะเงาปลายใบมน หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าใบมะกรูด และหญ้ากุยช่ายเข็ม สภาพสมบูรณ์ดี พบผลแก่ของหญ้าคาทะเล และมีดอกที่รับการผสมแล้วจำนวนไม่มากนัก ส่วนชนิดสัตว์น้ำพบ 40 ชนิด เป็นปลา 33 ชนิด กุ้ง 3 ชนิด หมึก-หอย 4 ชนิด ชนิดเด่นได้แก่ ปลาสลิดทะเลจุดขาว ปลาสลิดทะเลแถบ และปลากะพงเหลือง สำหรับค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบน้ำค่อนข้างขุ่น มีระดับความลึก 0.6-2.3 เมตร ความโปร่งใส 0.6 เมตร อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 ppt. และค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.13

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง