ปลูกป่าชายเลนบางปู เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ
  • 15 พ.ค. 2565
  • 827

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ ทสจ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 1 ไร่ ใช้กล้าไม้ 200 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง