ส่งเสริมบ้านคลองเที่ยน ลดขยะทะเลสู่การสร้างมูลค่าจากขยะ
  • 17 พ.ค. 2565
  • 785

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตเพชรบุรี นำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับ ชุมชนเป้าหมายบ้านคลองเที่ยน จัดกิจกรรมจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ความรู้และสาธิตการแปรรูป สร้างมูลค่าขยะ โครงการ ส่งเสริมศักยภาพชุมชน เพื่อการลดขยะทะเลตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ.บ้านคลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง