จับมือมหาดไทย สร้างการรับรู้การแก้ปัญหาการใช้ที่ป่าชายเลนสงขลา
  • 17 พ.ค. 2565
  • 109

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.พะวง โดยกรม ทช. นำโดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ผู้บริหารกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ตลอดจนนายกเทศมนตรีตำบลพะวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในท้องที่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เนื้อที่ 4,600 ไร่ ซึ่งแปลงที่ดินอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. 15 ธันวาคม 2530 มติ ครม. 22 สิงหาคม 2543 และมติ ครม. 17 ตุลาคม 2543 ทั้งนี้ ได้มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ณ ห้องประชุม อบจ.สงขลา ซึ่งจากการประชุมมีข้อสรุปร่วมกันคือ ให้พื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์เนื้อที่ ประมาณ 570 ไร่ ยังคงรักษาให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อไป และพื้นที่ในส่วนที่หน่วยงานราชการต่างๆ ก่อสร้างอาคารสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเนื้อที่ประมาณ 1,659 ไร่ ให้หน่วยงานราชการยื่นขออนุญาตตามมติ ครม. 23 มิถุนายน 2563 และ 11 พฤษภาคม 2564 โดยขณะนี้มียื่นเรื่องมาแล้ว 23 ราย คงเหลือ 4 ราย ให้จังหวัดสงขลาแจ้งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ยื่นรับทราบและดำเนินการให้ครบถ้วน นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นด้วยและรับทราบการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท่าสะอ้าน (หลังนวมินทร์) ชุมชนโคกไร่ และชุมชน ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เนื้อที่ประมาณ 2,116 ไร่ ให้ดำเนินการตามโครงการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฏร ภายใต้โครงการ คทช. โดยจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่และผู้ครอบครองในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เพื่อเสนอเรื่องให้ กรม ทช. ดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง