ติดตามสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลา
  • 18 พ.ค. 2565
  • 758

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล ที่ระดับความลึก (เขตทะเลสาบตอนบนและตอนกลาง 0.8-2.7 เมตร ส่วนตอนล่าง 1.3-8.6 เมตร) ค่าความโปร่งแสง (ตอนบนและตอนกลาง 0.1-0.4 เมตร ตอนล่าง 0.2-0.8 เมตร) ค่าอุณหภูมิ (ตอนบนและตอนกลาง 30-32.9 ตอนล่าง 28.2-30.4 องศาเซลเซียส) ค่าความเค็ม (ตอนบนและตอนกลาง 0 ppt. ตอนล่าง 5-25 ppt.) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ตอนบนและตอนกลาง 5.86-8.62 ตอนล่าง 6.25-8.0)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง