พาเที่ยวชิลล์อ่ะ ป่าชายเลนในเมืองปัตตานี
  • 18 พ.ค. 2565
  • 714

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งพื้นที่แนวชายฝั่ง ร่วมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อให้ได้ภาพมุมสูงพื้นที่ชายฝั่งป่าในเมืองจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ ผลการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดทรายปนโคลน สถานภาพชายฝั่งมีความสมดุล มีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี ตลอดแนวชายฝั่ง ไม่พบพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดปัตตานี มีการใช้ประโยชน์สำหรับการท่องเที่ยวระบบนิเวศป่าชายเลน และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง