สำรวจระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน เพื่อออกโฉนดที่ดินพานทอง
  • 18 พ.ค. 2565
  • 737

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ปฏิบัติงาน ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน ในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ท้องที่ ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี รวม 2 แปลง/1 ราย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง