กรม ทช. ร่วมประชุมการปฏิรูปประมงไทย กับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing
  • 19 พ.ค. 2565
  • 26

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 Mr. Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environment Justice Foundation: EJF) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในโอกาสนี้มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดย กรม ทช. มีรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เข้าร่วมการหารือ โดยรองนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม ได้มีการหารือในหลายประเด็น โดยเฉพาะความสำเร็จของไทยในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ทั้งนี้ ขอบคุณ EJF ที่ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด โดยรัฐบาลไทยมุ่งมั่นการดำเนินการเพื่อปฏิรูปการประมงไทยให้มีความโปร่งใส ยั่งยืน และครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งนี้ EJF ในฐานะพันธมิตรของรัฐบาลไทยเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะประสบความสำเร็จการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายได้ในที่สุด และหวังว่าในอนาคตความสำเร็จเหล่านี้จะช่วยพิสูจน์ยืนยัน ถึงความพยายามต่างๆ ที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาโดยตลอด โดยได้ออกมาตรการ 4 แนวทาง ได้แก่ (1) การดำเนินการตามนโยบาย ในการพัฒนาการประมงของไทย ให้ปลอดสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU (IUU-Free Thailand) อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การสร้างความเข้มแข็ง ในความร่วมมือ การติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล (3) การพัฒนามาตรฐานการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำ และ (4) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับของไทย โดยได้พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประมงออนไลน์ ซึ่งได้นำเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบ และภายใต้กรอบความร่วมมือของเอเปคไทยได้มีการจัดทำ Roadmap ในการต่อต้านการทำประมง IUU โดยได้ร่วมกับสหรัฐฯ และมาเลเซีย จัดทำโครงการจัดการเครื่องมือประมงที่ถูกละทิ้ง หรือสูญหาย เพื่อส่งเสริมการทำประมงที่ถูกกฎหมายและยั่งยืน ผู้อำนวยการ EJF ยินดีที่ทราบว่า รัฐบาลไทยมีความคืบหน้า อย่างมากในด้านการใช้กลไกที่โปร่งใส เชื่อว่าการนำหลักปฏิบัติด้านความโปร่งใสของ EJF มาปรับใช้จะช่วยสร้างภาคการประมงไทยให้ยั่งยืนได้ รวมทั้งเชื่อมั่นว่าไทยจะใช้เวทีเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพให้นานาชาติ ได้รับทราบถึงความสำเร็จที่ไทยในดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง