ตรวจสอบพื้นที่ จัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนสองคลอง
  • 19 พ.ค. 2565
  • 55

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ ทสจ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง อบต.สองคลอง และผู้ใหญ่บ้านท้องที่ ตรวจสอบสภาพป่า กรณีการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 3 ชุมชน ท้องที่ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่รวม 1-1-76 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง