ลงพื้นที่ร่วมคณะ ติดตามปัญหาในพื้นที่ชายฝั่งบ้านแหลม
  • 20 พ.ค. 2565
  • 763

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) นำเรือ ทช. ร่วมกิจกรรม “โครงการเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.เพชรบุรี สัญจร ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  ทั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. พร้อมทั้งรับทราบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อร่วมหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง