ลอยน้ำ รอคอยขยะไหลเข้าๆ ออกๆ ปากน้ำสำคัญอ่าวไทยตอนบน
  • 20 พ.ค. 2565
  • 797

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำ โดยใช้ถุงอวนขนาดปากอวน 10 ตารางเมตร เก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และคัดแยกขยะตามวิธีของ International Coastal Cleanup (ICC) พบขยะจำพวกถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีปริมาณสูงที่สุดในทุกปากแม่น้ำ โดยปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร รวบรวมขยะไหลออกได้ 787 ชิ้น (8.7 กก.) ขยะไหลเข้า 525 ชิ้น (7.0 กก.) ปากแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม รวบรวมขยะไหลออกได้ 211 ชิ้น (4.0 กก.) ขยะไหลเข้า 45 ชิ้น (0.47 กก.) และปากแม่น้ำบางตะบูน จ.เพชรบุรี รวบรวมขยะไหลออกได้ 195 ชิ้น (4.6 กก.) ขยะไหลเข้า 179 ชิ้น (3.3 กก.) ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจะนำไปวิเคราะห์เพื่อหาชนิดและปริมาณขยะไหลเข้าและออกต่อวัน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง