อบรมเพิ่ม ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง
  • 20 พ.ค. 2565
  • 288

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง" ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โดยมีรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธาน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ กรม ทช. ได้ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมให้กับมัคคุเทศก์ ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ซึ่งประกาศกำหนดให้ผู้ที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในบริเวณแนวปะการัง จะต้องเป็นผู้ควบคุมที่มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การฝึกอบรมครั้งนี้มีมัคคุเทศก์ รวม 83 คน จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน (วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565) ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้จัดอบรมไปแล้ว 8 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 177 คน และโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง