เก็บข้อมูลขยะลอยน้ำ ลอยเข้าๆ ออกๆ ปากน้ำเจ้าพระยา-บางปะกง
  • 21 พ.ค. 2565
  • 783

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ศึกษาปริมาณและชนิดของขยะลอยน้ำที่ไหลจากแม่น้ำสายหลัก 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเจ้าพระยา ลงสู่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก โดยกางอวนดักขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำในช่วงเวลาน้ำขึ้น-น้ำลงในหนึ่งรอบวัน เก็บกู้ขยะที่ดักได้ ชั่งน้ำหนัก และคัดแยกประเภทขยะตามวิธีการ International Coastal Cleanup (ICC) ผลการศึกษาเบื้องต้นพบขยะจำพวกถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีปริมาณสูงที่สุดในทุกปากแม่น้ำ โดยปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รวบรวมขยะไหลออกได้ 1,064 ชิ้น (22.13 กก.) ขยะไหลเข้า 51 ชิ้น (1.15 กก.) และปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ รวบรวมขยะไหลออกได้ 932 ชิ้น (5.64 กก.) ขยะไหลเข้า 501 ชิ้น (3.85 กก.) ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อหาชนิดและปริมาณขยะไหลเข้าออกต่อวันในขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง