พาสำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง บ้านราไวทะเลสตูล
  • 24 พ.ค. 2565
  • 31

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจเก็บข้อมูลสภาพโครงสร้างชายฝั่ง บริเวณหาดบ้านราไวใต้ (ระบบหาดทุ่งหว้า (T8E310)) จ.สตูล มีความยาวชายฝั่ง 17.34 กก. มีโครงสร้างชายฝั่งรูปแบบกำแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียงความยาว 0.9 กก. พบความชำรุดเสียหายบริเวณช่วงปลายโครงสร้างชายฝั่งที่ยื่นออกมาบริเวณปากคลองย่านซื่อด้านทิศใต้ของหาดเป็นระยะทางประมาณ 0.14 กม. และหาดบางศิลา (ระบบหาดบางศิลา (T8E315)) ความยาวชายฝั่ง 10.38 กม. มีโครงสร้างชายฝั่งรูปแบบกำแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียงผสมเขื่อนหินทิ้งเป็นช่วงๆ ความยาวรวม 4.5 กม. โดยบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงสร้างพบการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้จะติดตามการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากโครงสร้างชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง