ปะการังเกาะยา ทะเลตรัง ยังดีไม่พบการฟอกขาว
  • 25 พ.ค. 2565
  • 689

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจและติดตามปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณแนวปะการังเกาะยา จ.ตรัง ผลการสำรวจเบื้องต้นไม่พบปะการังฟอกขาว จากนั้นได้เก็บตัวอย่างปะการังเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณไมโครพลาสติกในปะการัง จากแนวปะการังทั้งด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก บริเวณเกาะยา ในปะการัง 3 สกุล ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังจาน (Turbinaria spp.) และปะการังโขด (Porites spp.) ส่วนขยะทะเลในแนวปะการังพบว่ามีที่มาจากกิจกรรมการประมง เช่น เศษอวน เศษเอ็น และเหยื่อปลอม ตกค้างบนปะการัง ทั้งนี้ ได้นำขยะที่ตกค้างออกจากแนวปะการังเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ พื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่างและตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
13 มีนาคม 2566
ดูเพิ่มเติม