หารือ จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนบ้านเกาะคณฑี
  • 26 พ.ค. 2565
  • 23

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ มูลนิธิออยสก้า ประเทศไทย จัดประชุมหารือกับกลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะคณฑีและชาวบ้านในพื้นที่ (กลุ่มย่อย) เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ขยะทะเลที่ตกค้างในชุมชน และขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน ในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะคณฑี ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ในโครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งจังหวัดระนองให้เข้มแข็ง รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ N-REN Ranong Project ในการนี้ ที่ประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะ คือกำหนดจุดทิ้งขยะรีไซเคิลของชุมชนบริเวณเกาะคณฑีโซนปากคลอง โดยมีภาชนะรองรับแยกตามชนิดขยะที่พบบ่อย พร้อมป้ายสื่อความหมาย ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว เศษอวน และเศษเชือก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง