กรม ทช. จัดประชุมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  • 26 พ.ค. 2565
  • 1,089

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภายในกรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช. สำหรับการประชุมนี้เพื่อทราบถึงการแต่งตั้ง คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และแผนงานและกิจกรรม ระยะ 5 ปีที่สอง (พ.ศ. 2565-2569) และนำเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรม ทช. รวมถึงแนวทาง การดำเนินโครงการฯ ของกรม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของมูลนิธิฯ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง