กรมทะเล ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
  • 26 พ.ค. 2565
  • 79

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมีนายทศพร นุชอนงค์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ คณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยในที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงการแก้ไขชื่อ (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดเขตพื้นที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ... ตามมาตรา 21 และความคืบหน้าการออกกฎกระทรวงกำหนด เขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ... พร้อมทั้งโครงการสำรวจออกแบบถนนเลียบทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนที่ข้อมูลวิชาการของระบบกลุ่มหาดประเทศไทย และการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ) ตลอดจนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้นวัตกรรมโกงกางเทียม และโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง