กรม ทช. ประชุมร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
  • 26 พ.ค. 2565
  • 753

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการ และนายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยในที่ประชุม ได้พิจารณาการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานและการรายงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง