หน่วยงานกระทรวงทรัพย์ จัดปลูกป่าชายเลนคลองโคน
  • 27 พ.ค. 2565
  • 20

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ ทสจ.สมุทรสงคราม ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ต.คลองโคน จัดกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ 1,400 ต้น เนื้อที่ 2 ไร่ บริเวณชายฝั่งทะเล ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง