ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายหาด หาดรัชดาภิเษกทะเลปัตตานี
  • 27 พ.ค. 2565
  • 274

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ติดตามผลการปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (บ้านสายหมอ) โดยร่วมกับโรงเรียนบ้านสายหมอ นายก อบต.บางเขา หัวหน้าฝ่ายปกครองอำเภอหนองจิก และบัณฑิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้บริเวณริมชายหาดรัชดาภิเษก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและชุมชนชายฝั่งในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงและรักษาทรัพยากรชายฝั่งให้มีทัศนียภาพที่ดีในการท่องเที่ยว และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง ณ หาดรัชดาภิเษก ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง