กรม ทช. ร่วมกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  • 27 พ.ค. 2565
  • 20

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในเดือนพฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการยกระดับองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ของสมาคมเพื่อนภู พร้อมทั้งโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โครงการคืนชีวิตให้สายน้ำลุ่มน้ำปากพนังตอนบน เพื่อการอนุรักษ์กุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด ของโรงเรียนวัดท่าสะท้อน ดำเนินการโดยศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.พิมาน จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง