กรม ทช. ประชุมปรับปรุงร่างระเบียบปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
  • 27 พ.ค. 2565
  • 679

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานการประชุมปรับปรุงร่างระเบียบปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล และผู้บริหารกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (conference) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบการปลูกป่าเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตเพื่อส่งเสริมให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกและชุมชนชายฝั่งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและให้เกิดการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลน รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง