กรม ทช. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์ฯ ที่ยั่งยืน
  • 27 พ.ค. 2565
  • 325

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้บริหาร และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2022 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย (Voluntary National Review : VNR) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติ นอกจากนี้ ได้มีการเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมประชุม 2022 United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ซึ่ง กรม ทช. ได้เสนอขอจัดกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อ “Catalyzing actions towards sustainable and resilient ocean: approaches and innovative solutions from Thailand and beyond” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและจัดแสดงผลงานการดำเนินตาม SDG14 จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลายทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานชาติ เพื่อเตรียมการเสนอเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ล่าสุด แนวคิด และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำและปรับปรุงแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง