ทช. จัดอบรมโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model
  • 28 พ.ค. 2565
  • 781

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการอบรมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยการอบรมนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy : BCG Model) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model โดยมีวิทยากรจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยวิทยากรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ BCG

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง