เพิ่มทักษะการอนุรักษ์ทะเลบ้านเรา ชาวนิคมฯ สมุทรสาคร
  • 28 พ.ค. 2565
  • 256

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดบรรยายให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน จากนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เกี่ยวกับ (1) โครงการไทยอาสาป้องกันชาติ อสทล. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  (2) การก่อตั้งธนาคารปู ณ ธนาคารปู ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำคัญอย่างไร จัดโดย กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง