ชาวปากพูนชวนเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศในคลองปากพูน
  • 28 พ.ค. 2565
  • 641

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากพูน ด่านตรวจศุลกากรนครศรีธรรมราช ผู้นำชุมชน และประชาชน จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณคลองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อลดผลกระทบของขยะที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถเก็บขยะได้ 339 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และผู้ประกอบการ ลด เลิก การทิ้งขยะ เพื่อลดจำนวนของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง